Formulari d’inscripció

Informació principal

Informació de contacte

Informació laboral

Informació de compte

Freemium (0 €)
Premium Knowledge (80 €)
Premium Networking (80 €)
Premium Career Development (120 €)
Premium FULL (200 €)

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari seran tractades automàticament i incorporades en la base de dades d’Associats de LA SALLE ALUMNI (BDGALSALUMNI), registrada en el Registre General de Protecció de Dades amb codi d’inscripció 2143630684, amb la finalitat del manteniment de la relació precontractual/contractual i la gestió interna associació/associat. El titular autoritza al fet que les dades siguin utilitzades per a la seva consulta en posteriors sol·licituds. En qualsevol cas, es podrà revocar aquest consentiment prestat quan el titular ho estimi oportú, dirigint-se al Responsable de seguretat LOPD - Secretaria d’aquesta Associació per correu ordinari o a l’e-mail alumni@salleurl.edu. El titular es compromet a comunicar per escrit a la LA SALLE ALUMNI qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades, i podrà exercir a qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999. El responsable del tractament de les dades és LA SALLE ALUMNI, amb domicili en C/ Quatre Camins, 30 de Barcelona.